top of page

Regulamin (OWU)

​​Stan na: 10 sierpnia 2023 r

Dozwolone użycie

​Nasze usługi są świadczone dla Ciebie wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Korzystając z naszych Usług, musisz przestrzegać niniejszego Regulaminu i wszystkich obowiązujących przepisów. Wszelkie wykorzystanie komercyjne jest zabronione.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, nie możesz: (i) korzystać z naszych Usług w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy (w tym naruszający prawa osób trzecich) lub w jakimkolwiek celu gromadzenia danych osobowych lub podszywania się pod innych użytkowników; (ii) modyfikować lub wykorzystywać nasze informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności lub ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem naszych Usług; (iii) korzystać z naszych Usług w jakikolwiek sposób w celu manipulowania lub zniekształcania dowolnej treści lub podważania integralności lub dokładności jakiejkolwiek Treści, ani podejmować jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie, uszkodzenie lub zakłócenie jakiejkolwiek części naszych Usług; (iv) korzystać z naszych Usług w celu wysyłania, odbierania, przesyłania/publikowania, pobierania wszelkich materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści; (v) korzystać z naszych Usług w celu przesyłania lub ułatwiania przesyłania jakichkolwiek niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych; (vi) korzystać z naszych Usług w celu przesyłania lub przesyłania do naszych Usług danych zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestrowanie naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy, który może zakłócać działanie dowolnego komputera oprogramowanie lub sprzęt (vii) używać dowolnego robota, pająka, innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania naszej witryny internetowej lub innych stron internetowych lub treści zawartych w naszych Usługach lub używać oprogramowania do monitorowania sieci w celu określenia architektury naszych Usług lub Wyciągu dane dotyczące użytkowania naszych Usług; (viii) angażować się w jakiekolwiek działania, które ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie z naszych Usług lub (ix) korzystają z naszych Usług w celach komercyjnych lub w związku z jakąkolwiek działalnością komercyjną prowadzoną bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zgadzasz się w pełni współpracować z nami w dochodzeniu w sprawie wszelkich działań, które rzekomo lub faktycznie naruszają niniejsze Warunki.

Prawa własności intelektualnej

(1) Nasze usługi i powiązane treści (oraz wszelkie dzieła pochodne lub ich ulepszenia), w tym między innymi wszelkie teksty, ilustracje, pliki, obrazy, oprogramowanie, skrypty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, muzykę, filmy, informacje, treści, materiały, produkty, usługi, adresy URL, technologia, dokumentacja, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i szata graficzna oraz funkcje interaktywne i wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane stanowią naszą własność lub są przez nas licencjonowane (łącznie zwane „naszymi prawami własności intelektualnej”) i żadne z nich zwroty w niniejszych Warunkach dają użytkownikowi prawa związane z naszymi prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące prawo regulujące korzystanie z Usług, nie nabywasz żadnych praw, tytułów ani udziałów w naszych prawach własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach, są wyraźnie zastrzeżone.

(2) Jeżeli oferowane usługi, które zarezerwowałeś, wymagają lub obejmują wykorzystanie treści cyfrowych, takich jak muzyka lub filmy, przysługują Ci prawa określone w odniesieniu do takich rezerwacji w Witrynie.

Zmiany Regulaminu i Usług; Postawa

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków, według własnego uznania, w celu uwzględnienia zmian w prawie lub dodatkowych funkcji, które możemy wprowadzić lub w związku z rozwojem naszej działalności w inny sposób. Dlatego też powinieneś regularnie czytać niniejsze Warunki, a w każdym razie podczas procesu rezerwacji, po jej zakończeniu. Nowe warunki będą miały zastosowanie do każdego nowego zamówienia złożonego po dacie wejścia w życie nowych warunków. Jeżeli zmiany Regulaminu będą miały wpływ na usługi, z których korzystasz, należycie uwzględnimy Twoje uzasadnione interesy. O wszelkich takich zmianach poinformujemy Cię z wyprzedzeniem. Musisz aktywnie wyrazić zgodę na zmianę w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania naszego powiadomienia. Jeżeli sprzeciwisz się zmianom lub nie zgodzisz się na zmiany w określonym terminie, mamy szczególne prawo do wypowiedzenia umowy – bez żadnych dalszych zobowiązań wobec Ciebie – co stanie się skuteczne w dniu wejścia zmian w życie. Poinformujemy Cię o tym w naszym komunikacie.

Możemy modyfikować Usługi, zaprzestać świadczenia Usług lub jednej lub większej liczby funkcji oferowanych Usług lub ograniczyć świadczenie Usług. Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do samych Usług, na stałe lub tymczasowo, z dowolnego powodu i bez dalszych zobowiązań. Jeśli będzie to możliwe w danych okolicznościach, poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem i podejmując takie działania, odpowiednio uwzględnimy Twoje uzasadnione interesy.

​​Linki do stron internetowych osób trzecich

​Usługi mogą zawierać łącza umożliwiające opuszczenie Strony. O ile nie określono inaczej, Witryny połączone nie podlegają naszej kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Witryny połączonej, jakiekolwiek łącze zawarte w Witrynie połączonej ani żadne zmiany lub aktualizacje takich witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek transmisje otrzymane z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą linki. Linki do stron internetowych osób trzecich podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. To, że zamieściliśmy linki do innych stron internetowych, nie oznacza, że popieramy ich właścicieli lub ich zawartość.

 

Warunki korzystania 

Regulowane w ogólnych warunkach handlowych lub w skrócie ogólnych warunkach handlowych dla kandydatów na stronie internetowej www.hilaris-care.de i na portalu pracy Jobs.hilaris-care.de

1) Hilaris Care GmbH (zwana dalej „Hilaris Care”) posiada pod adresem internetowym www.hilaris-care.de obecność internetowa, na której pracodawcy z branży opiekuńczej mogą zamieszczać oferty pracy online pod administracją Hilaris Care na portalu pracy z subdomeną Jobs.hilaris-care.de. Hilaris Care oferuje pracownikom tej branży (zwanym dalej także „kandydatami”) możliwość wyszukiwania odpowiednich ofert pracy za pośrednictwem Jobs.hilaris-care.de, dostarczania własnych informacji i dokumentów aplikacyjnych lub otrzymywania wsparcia od Hilaris Care. Wymaga to rejestracji na stronie Jobs.hilaris-care.de. Za zgodą kandydatów Hilaris Care może przesłać pracodawcom dane kontaktowe wraz z dokumentami aplikacyjnymi lub przesłać oferty pracy bezpośrednio do kandydata. W razie potrzeby umawiania i planowania rozmów kwalifikacyjnych można również dokonać za pośrednictwem Hilaris Care.

2) Osoby poszukujące pracy (kandydaci) mają możliwość dostępu do formularza rejestracyjnego i portalu pracy za pośrednictwem linku, który jest obsługiwany w poddomenie Jobs.hilaris-care.de. Zebrane dane są przechowywane w pliku klienta naszego oprogramowania rekrutacyjnego. Subdomena i oprogramowanie rekrutacyjne zostały opracowane przez firmę Meffert Software GmbH & Co. KG oraz firmę Meffert Software GmbH & KG odpowiada za problemy techniczne, dostępność, bezpieczeństwo danych i bezbłędną transmisję danych. 

3) Korzystanie z portalu pracy Jobs.hilaris-care.de jest dozwolone tylko wtedy, gdy kandydat jest osobą fizyczną, pełnoletnią (co najmniej 18 lat) i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli wymagania nie są spełnione, korzystanie z portalu pracy Jobs.hilaris-care.de jest wykluczone. Każdy kandydat ma prawo dokonać tylko jednej rejestracji.

4) Korzystanie z połączonego portalu pracy Jobs.hilaris-care.de i wszystkich innych usług oferowanych przez Hilaris Care jest dla kandydatów całkowicie bezpłatne. Kliknięcie przycisku „Szukam pracy” lub „Do zatrudnienia” powoduje zawarcie między Hilaris Care a kandydatem bezpłatnej umowy, do której mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki. Kliknięcie przycisku „Szukam pracy” lub „Do zatrudnienia” oznacza akceptację oferty zawarcia umowy o korzystanie z portalu pracy Jobs.hilaris-care.de. Wysyłając ofertę umowy, kandydat akceptuje niniejsze Ogólne Warunki i Warunki. Kandydatowi nie wolno przekazywać ani przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5) W stosunkach biznesowych pomiędzy Hilaris Care a kandydatem obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Językiem umowy jest język niemiecki.

6) Dane osobowe podane przez kandydata będą przekazywane pracodawcom przez Hilaris Care wyłącznie w przypadku, gdy kandydat wyraźnie i w konkretnym przypadku wyrazi na to zgodę. Hilaris Care gwarantuje anonimowość kandydata do czasu wyraźnej zgody na przekazanie jego danych konkretnemu pracodawcy i na konkretne stanowisko. Jednakże Hilaris Care może wykorzystać zanonimizowany profil kandydata w celu zidentyfikowania odpowiednich ofert pracy.

7) Odpowiedzialność Hilaris Care ogranicza się do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem przypadków, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych i typowych szkód. Odpowiedzialność Hilaris Care za szkody wynikające z obrażeń życia, ciała lub zdrowia zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

8) Hilaris Care nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i dokumenty dostarczone przez pracodawców. Za oferty pracy prezentowane na stronie Jobs.hilaris-care.de wyłączną odpowiedzialność ponoszą pracodawcy.

9) Hilaris Care nie ponosi odpowiedzialności za podane przez kandydata dane i dokumenty, w tym za ich prawdziwość. Hilaris Care nie ponosi również żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za kwalifikacje zawodowe lub umiejętności kandydata.

10) Hilaris Care nie gwarantuje zawarcia umowy o pracę ani skuteczności takiej umowy. Wysokość premii dla kandydatów po sześciu miesiącach nieprzerwanego zatrudnienia jest uregulowana umową.

11) Kandydat ma obowiązek podać swoje dane osobowe i kwalifikacje w sposób kompletny i zgodny z prawdą na portalu pracy Jobs.hilaris-care.de oraz niezwłocznie zgłosić wszelkie zmiany.

12) Rejestracja na portalu pracy Jobs.hilaris-care.de nie może być wynajmowana, wykorzystywana komercyjnie ani udostępniana osobom trzecim, a dane dostępowe nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Hilaris Care może tymczasowo zablokować rejestrację kandydata w przypadku podejrzenia naruszenia zobowiązań umownych. Zakaz zostanie zniesiony, jeśli podejrzenie okaże się bezpodstawne.

13) Umowa pomiędzy Hilaris Care GmbH a kandydatem na korzystanie z portalu pracy Jobs.hilaris-care.de obowiązuje bezterminowo i może zostać rozwiązana na różne sposoby. Rozwiązanie umowy następuje w momencie zawarcia przez kandydata umowy o pracę lub jego dane zostaną usunięte. Zarówno Hilaris Care GmbH, jak i kandydat mają prawo rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej, listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

14) Warunkiem zawarcia zamówienia jest podanie przez kandydata informacji o ochronie danych osobowych pod adresem https://hilaris-care.de/datenschutzklarung oraz zapoznaje się z odpowiednimi postanowieniami portalu pracy. Ponadto konieczne jest, aby kandydat wyraził zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie jego danych w sposób tam opisany.

15) Nieskuteczność jednego lub większej liczby niniejszych ogólnych warunków nie ma wpływu na ważność pozostałych regulaminów i umowy jako całości. W przypadku postanowień nieważnych lub pominiętych wchodzi w życie przepis najbliższy pierwotnemu celowi nieważnego postanowienia w granicach tego, co jest prawnie dopuszczalne.

 

Dodatkowe informacje na temat korzystania ze strony internetowej www.hilaris-care.de i portalu pracy Jobs.hilaris-care.de dla pracodawcy

Klienci (pracodawcy) korzystający z formularza rejestracyjnego poprzez link na stronie hilaris-care.de trafiają do specjalnie stworzonego formularza rejestracyjnego. Zebrane dane zostaną przesłane e-mailem na adres Stellenportal@hilaris-care.de. Utworzenie ogłoszenia w portalu pracy Jobs.hilaris-care.de jest bezpłatne, jednak kliknięcie przycisku „Poszukuję pracownika” lub „Znajdź pracę” powoduje zawarcie umowy pomiędzy Hilaris Care a Klientem , dla których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Klikając akceptujesz ogólne zasady i warunki. Dopiero w przypadku pomyślnego zakwalifikowania kandydata zostanie pobrana prowizja za staż, która zostanie z góry uregulowana w umowie ramowej.

 

Warunki techniczne, przepisy i informacje

1) Każdy użytkownik, taki jak kandydat, klient i odwiedzający, ponosi koszty połączenia pobierane przez jego dostawcę Internetu lub operatora telefonii komórkowej w celu połączenia się z witryną www.hilaris-care.de oraz portal pracy job.hilaris-care.de.

2) Korzystanie z portalu pracy Jobs.hilaris-care.de wymaga urządzenia technicznego takiego jak komputer lub urządzenie mobilne typu tablet lub smartfon, dostępu do Internetu o wystarczającym zasięgu lub jakości sieci oraz oprogramowania przeglądarki (w aktualnej wersji - Zalecana). Wygląd strony internetowej i portalu pracy może się różnić w zależności od dostawcy oprogramowania przeglądarki. Podobnie urządzenie wyświetlające dane (urządzenia końcowe), np. monitor, może powodować odchylenie na wyświetlaczu ze względu na rozdzielczość i proporcje.

3) Hilaris Care może ograniczyć lub rozszerzyć bezpłatne usługi na portalu pracy Jobs.hilaris-care.de.

4) Hilaris Care nie gwarantuje ciągłej dostępności serwisu.www.hilaris-care.de oraz portal pracy Jobs.hilaris-care.de i może ograniczyć dostęp z różnych powodów (np. prac konserwacyjnych).

5) Hilaris Care będzie regularnie aktualizować portal ofert pracy Jobs.hilaris-care.de, bez prawa do zachowania oprogramowania w obecnym stanie. Portal ofert pracy może być oferowany w określonych systemach operacyjnych lub wersjach systemów operacyjnych.

bottom of page